Toggle Tiêu đề Ngày
pdf 20230920 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT SO 09 VE VIEC TO CHUC LAY Y KIEN BANG VAN BAN ( pdf, 821 KB ) (13 download)
pdf 20230712 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT CHON DON VI KIEM TOAN NAM 2023 ( pdf, 206 KB ) (58 download)
pdf 20230516 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT SO 06 ( pdf, 460 KB ) (114 download) Popular
pdf 20230413 - DCL - CBTT NQ HĐQT SO 05 THONG QUA VIEC DUNG TRIEN KHAI ESOP ( pdf, 195 KB ) (109 download) Popular
pdf 20230330 - DCL - CBTT THONG BAO THAY DOI NHAN SU PL1 ( pdf, 1005 KB ) (95 download)
pdf 20230309 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT SO 03 THONG QUA GIAO DICH VOI BEN CO LIEN QUAN ( pdf, 882 KB ) (140 download) Popular
pdf 20230306 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT SO 02 THONG QUA VIEC TRIEN KHAI PHAT HANH ESOP ( pdf, 1.66 MB ) (143 download) Popular
pdf 20230224 - DCL - NGHI QUYET HĐQT VE VIEC TRIEU TAP ĐHĐCĐ THUONG NIEN 2023 ( pdf, 179 KB ) (142 download) Popular
pdf 20221123 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT so 19 ngay 23 11 2022 ( pdf, 2.74 MB ) (3113 download) Popular
pdf 20221103 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT THONG QUA HOP DONG VOI BEN CO LQ ( pdf, 1.32 MB ) (3188 download) Popular
pdf 20220831 - DCL - CBTT THAY DOI TONG GIAM DOC ( pdf, 2.26 MB ) (1751 download) Popular
pdf 20220729 - DCL - NGHI QUYET HĐQT THONG QUA HOP DONG GIUA CTY VOI NHUNG BEN CO LQ ( pdf, 2.86 MB ) (3232 download) Popular
pdf 20220601 - DCL - CBTT thay doi nhan su - bo nhiem ( pdf, 1.63 MB ) (3268 download) Popular
pdf 20220421- DCL- NQ HĐQT thông qua việc gia hạn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 ( pdf, 599 KB ) (3281 download) Popular
pdf 20220328 -DCL -CBTT Quyết định HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ ( pdf, 954 KB ) (3306 download) Popular
pdf 20220317 -DCL- CBTT Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ( pdf, 1.86 MB ) (3288 download) Popular
pdf 20220316 -DCL -Nghị quyết HĐQT vv xử lý CP PHRL nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không mua hết ( pdf, 1.65 MB ) (3282 download) Popular
pdf 20220315 - DCL - Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự ( pdf, 821 KB ) (1845 download) Popular
pdf 20220302 - DCL - Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian THQ mua CP chào bán riêng lẻ ( pdf, 485 KB ) (1803 download) Popular
pdf 20211230 -DCL -Nghi quyet HĐQT thong qua viec thoi chuc vu bo nhiem KTT ( pdf, 385 KB ) (1899 download) Popular
//