Toggle Tiêu đề Ngày
pdf 20240517- DCL - CBTT NGHI QUYET SO 02 THONG QUA GIAO DICH VOI NHUNG BEN CLQ VA MOT SO NOI DUNG THUOC THAM QUYEN ( pdf, 3.24 MB ) (12 download)
pdf 20240228 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT SO 01 VV TO CHUC ĐHĐCĐ THUONG NIEN 2024 ( pdf, 218 KB ) (92 download)
pdf 20231228 - DCL - CBTT NGHI QUYET SO 13 NGAY 27 12 2023 ( pdf, 313 KB ) (91 download)
pdf 20231020 - DCL - THONG BAO THAY DOI NHAN SU ( pdf, 204 KB ) (185 download) Popular
pdf 20230920 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT SO 09 VE VIEC TO CHUC LAY Y KIEN BANG VAN BAN ( pdf, 821 KB ) (164 download) Popular
pdf 20230712 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT CHON DON VI KIEM TOAN NAM 2023 ( pdf, 206 KB ) (234 download) Popular
pdf 20230516 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT SO 06 ( pdf, 460 KB ) (294 download) Popular
pdf 20230413 - DCL - CBTT NQ HĐQT SO 05 THONG QUA VIEC DUNG TRIEN KHAI ESOP ( pdf, 195 KB ) (255 download) Popular
pdf 20230330 - DCL - CBTT THONG BAO THAY DOI NHAN SU PL1 ( pdf, 1005 KB ) (287 download) Popular
pdf 20230309 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT SO 03 THONG QUA GIAO DICH VOI BEN CO LIEN QUAN ( pdf, 882 KB ) (308 download) Popular
pdf 20230306 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT SO 02 THONG QUA VIEC TRIEN KHAI PHAT HANH ESOP ( pdf, 1.66 MB ) (313 download) Popular
pdf 20230224 - DCL - NGHI QUYET HĐQT VE VIEC TRIEU TAP ĐHĐCĐ THUONG NIEN 2023 ( pdf, 179 KB ) (315 download) Popular
pdf 20221123 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT so 19 ngay 23 11 2022 ( pdf, 2.74 MB ) (3255 download) Popular
pdf 20221103 - DCL - CBTT NGHI QUYET HĐQT THONG QUA HOP DONG VOI BEN CO LQ ( pdf, 1.32 MB ) (3378 download) Popular
pdf 20220831 - DCL - CBTT THAY DOI TONG GIAM DOC ( pdf, 2.26 MB ) (1907 download) Popular
pdf 20220729 - DCL - NGHI QUYET HĐQT THONG QUA HOP DONG GIUA CTY VOI NHUNG BEN CO LQ ( pdf, 2.86 MB ) (3383 download) Popular
pdf 20220601 - DCL - CBTT thay doi nhan su - bo nhiem ( pdf, 1.63 MB ) (3402 download) Popular
pdf 20220421- DCL- NQ HĐQT thông qua việc gia hạn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 ( pdf, 599 KB ) (3417 download) Popular
pdf 20220328 -DCL -CBTT Quyết định HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ ( pdf, 954 KB ) (3448 download) Popular
pdf 20220317 -DCL- CBTT Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ( pdf, 1.86 MB ) (3435 download) Popular
//