1. SỨ MỆNH:

    Kết nối và cải thiện cuộc sống cộng đồng thông qua những giải pháp sức khỏe tối ưu.

2. TẦM NHÌN:

  Là công ty Dược Việt Nam được đánh giá cao nhất bởi bệnh nhân, đối tác, nhân viên thông qua những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, dễ tiếp cận và chăm sóc tốt nhất.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

    Chúng tôi đề cao 5 giá trị cốt lõi, là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, ứng xử trong toàn Công ty hướng tới kết quả xuất sắc, phi thường.

Giatricotloi DCL 2023

 

//