BAN LÃNH ĐẠO

 • 1

  Ông Lương Trọng Hải

  Tổng Giám đốc

 • 1

  Ông Nguyễn Trọng Đức

  Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh

 • 1

  Bà Trần Khiêm

  Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất

 • 1

  Ông Nghiêm Xuân Trường

  Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính

//