Toggle Tiêu đề Ngày
pdf 20220421- DCL- NQ HĐQT thông qua việc gia hạn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 ( pdf, 599 KB ) (34 download)
pdf 20220328 -DCL -CBTT Quyết định HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ ( pdf, 954 KB ) (36 download)
pdf 20220317 -DCL- CBTT Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ( pdf, 1.86 MB ) (42 download)
pdf 20220316 -DCL -Nghị quyết HĐQT vv xử lý CP PHRL nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không mua hết ( pdf, 1.65 MB ) (44 download)
pdf 20220315 - DCL - Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự ( pdf, 821 KB ) (56 download)
pdf 20220302 - DCL - Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian THQ mua CP chào bán riêng lẻ ( pdf, 485 KB ) (48 download)
pdf 20211230 -DCL -Nghi quyet HĐQT thong qua viec thoi chuc vu bo nhiem KTT ( pdf, 385 KB ) (106 download) Popular
pdf DCL -Nghi quyet HĐQT trien khai thuc hien phuong an chao ban rieng le ( pdf, 3.17 MB ) (131 download) Popular
pdf 20211217 -DCL -Nghi quyet HĐQT ve viec thoi chuc vu bo nhiem PTGĐKD ( pdf, 408 KB ) (94 download)
pdf 20211213 -DCL-Nghi quyet HĐQT mua CP cua TBYT Benovas và DP Benovas ( pdf, 1.23 MB ) (91 download)
pdf 20211213 -DCL -Nghi quyet HĐQT mua CP cua TBYT Benovas và DP Benovas ( pdf, 1.23 MB ) (87 download)
pdf 20211213 -DCL -Nghi quyet HĐQT mua CP cua TBYT Benovas và DP Benovas ( pdf, 1.23 MB ) (101 download) Popular
pdf 2021091 - DCL- CBTT Quyet dinh cua HĐQT ve viec dang ky tang von dieu le ( pdf, 1.32 MB ) (190 download) Popular
pdf 20210908 - DCL - Nghi quyet HĐQT thong qua ket qua phat hanh ESOP ( pdf, 1015 KB ) (62 download)
pdf 20210727 - DCL - Nghi quyet HĐQT thong qua viec trien khai phat hanh ESOP ( pdf, 1.26 MB ) (231 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) ( pdf, 369 KB ) (288 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan ( pdf, 694 KB ) (320 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc ( pdf, 767 KB ) (362 download) Popular
pdf Nghị quyết v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( pdf, 311 KB ) (405 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất ( pdf, 404 KB ) (438 download) Popular
//