Toggle Tiêu đề Ngày
pdf Nghị quyết HĐQT V/v thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) ( pdf, 369 KB ) (7 download)
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan ( pdf, 694 KB ) (8 download)
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc ( pdf, 767 KB ) (51 download)
pdf Nghị quyết v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( pdf, 311 KB ) (109 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất ( pdf, 404 KB ) (141 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 639 KB ) (214 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT về việc giải thể Công ty con (Dược phẩm Mê Kông) ( pdf, 352 KB ) (198 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 ( pdf, 214 KB ) (204 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT hủy danh sách cổ đông, chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( pdf, 1.73 MB ) (279 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( pdf, 410 KB ) (309 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy vật tư y tế ( pdf, 86 KB ) (380 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4, 5 ( pdf, 97 KB ) (345 download) Popular
pdf NQ của HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Cty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên Tập đoàn F.I.T ( pdf, 132 KB ) (420 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2019 ( pdf, 76 KB ) (418 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại Thanh Hóa ( pdf, 116 KB ) (377 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 478 KB ) (473 download) Popular
pdf Quyết đinh của HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 709 KB ) (434 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thôi giữ chức vụ TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 364 KB ) (441 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 458 KB ) (391 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 759 KB ) (413 download) Popular
//