Toggle Tiêu đề Ngày
pdf 2021091 - DCL- CBTT Quyet dinh cua HĐQT ve viec dang ky tang von dieu le ( pdf, 1.32 MB ) (13 download)
pdf 20210727 - DCL - Nghi quyet HĐQT thong qua viec trien khai phat hanh ESOP ( pdf, 1.26 MB ) (60 download)
pdf Nghị quyết HĐQT V/v thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) ( pdf, 369 KB ) (132 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan ( pdf, 694 KB ) (136 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc ( pdf, 767 KB ) (153 download) Popular
pdf Nghị quyết v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( pdf, 311 KB ) (199 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất ( pdf, 404 KB ) (215 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 639 KB ) (345 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT về việc giải thể Công ty con (Dược phẩm Mê Kông) ( pdf, 352 KB ) (278 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 ( pdf, 214 KB ) (281 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT hủy danh sách cổ đông, chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( pdf, 1.73 MB ) (368 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( pdf, 410 KB ) (391 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy vật tư y tế ( pdf, 86 KB ) (466 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4, 5 ( pdf, 97 KB ) (424 download) Popular
pdf NQ của HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Cty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên Tập đoàn F.I.T ( pdf, 132 KB ) (485 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT v/v chọn công ty kiểm toán năm 2019 ( pdf, 76 KB ) (495 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại Thanh Hóa ( pdf, 116 KB ) (456 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm ( pdf, 478 KB ) (604 download) Popular
pdf Quyết đinh của HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( pdf, 709 KB ) (498 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thôi giữ chức vụ TGĐ và người đại diện theo pháp luật của Công ty DCL ( pdf, 364 KB ) (517 download) Popular
//