pdf 20210825 - DCL - BCTC HOP NHAT BAN NIEN 2021 DA SOAT XET

Download
In Báo cáo tài chính

pdf 20210825 - DCL - BCTC RIENG BAN NIEN 2021 DA SOAT XET

Download
In Báo cáo tài chính

pdf 20210730 - DCL - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Q2-2021

Download
In Báo cáo tài chính

pdf 20210730 - DCL - BAO CAO TAI CHINH RIENG Q2-2021

Download
In Báo cáo tài chính

pdf 20210727 - DCL - Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021

Download
In Báo cáo quản trị

pdf Báo cáo tài hính riêng Quý 1 năm 2021

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo thường niên năm 2020

Download
In Báo cáo thường niên

pdf Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Download
In Báo cáo quản trị

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2020

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2020

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo hợp nhất Quý 3 năm 2020

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã kiểm toán

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã kiểm toán

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020

Download
In Báo cáo tài chính

pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2020)

Download
In Báo cáo quản trị
//