Toggle Tiêu đề Ngày
pdf Hose - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ ( 333 KB ) (37 download)
pdf VSD Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách NSH chứng khoán ( 732 KB ) (35 download)
pdf 20220428 - DCL - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 1-2022 ( 10.79 MB ) (64 download)
pdf 20220428 - DCL - BAO CAO TAI CHINH RIENG QUY 1 2022 ( 11.90 MB ) (38 download)
pdf 20220428 - DCL - GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN QUY 1 2022 ( 570 KB ) (34 download)
pdf 20220421- DCL- NQ HĐQT thông qua việc gia hạn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 ( 599 KB ) (41 download)
pdf Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung-chào bán cổ phiếu riêng lẻ ( 549 KB ) (45 download)
pdf 20220415 - DCL - QĐ thay đổi niêm yết từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ ( 461 KB ) (36 download)
pdf Giay CNĐKCK VSD - lưu ký bổ sung chào bán cổ phiếu riêng lẻ ( 309 KB ) (24 download)
pdf 20220331 -DCL -CBTT Giấy CN ĐKDN lần thứ 23 ngày 30-03-2022 ( 2.00 MB ) (57 download)
pdf 20220328 -DCL -CBTT Phụ lục sửa đổi điều lệ ( 838 KB ) (52 download)
pdf 20220322 -DCL -CBTT CV UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ( 878 KB ) (153 download) Popular
pdf 20220317 - DCL - CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ( 657 KB ) (78 download)
pdf 20220317 -DCL - Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ( 2.89 MB ) (242 download) Popular
pdf 20220315 - DCL - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ ( 821 KB ) (89 download)
pdf 20220314 - DCL - CBTT lại Thông cáo báo chí ngày 11-03-2022 ( 1.31 MB ) (69 download)
pdf 20220312 - DCL - CBTT THÔNG CÁO BÁO CHÍ LQ ĐẾN VIỆC CỰU THỨ TRƯỞNG BYT BỊ TẠM GIAM ( 1.24 MB ) (85 download)
pdf 20220302 - DCL - Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian THQ mua CP chào bán riêng lẻ ( 485 KB ) (162 download) Popular
pdf Công văn số 984 ngày 28-02-2022 của UBCKNN về việc phát hành riêng lẻ ( 476 KB ) (295 download) Popular
pdf 20220217 - DCL - Báo cáo thường niên 2021 ( 8.06 MB ) (334 download) Popular
//