Toggle Tiêu đề Ngày
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất ( 404 KB ) (60 download)
pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 ( 523 KB ) (120 download) Popular
pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2020 ( 12.67 MB ) (155 download) Popular
pdf Báo cáo hợp nhất Quý 3 năm 2020 ( 11.99 MB ) (164 download) Popular
pdf Công bố thông tin về việc giải thể công ty con ( 776 KB ) (175 download) Popular
pdf Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ( 361 KB ) (177 download) Popular
pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2020 so với bán niên năm 2019 ( 571 KB ) (143 download) Popular
pdf Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã kiểm toán ( 7.39 MB ) (191 download) Popular
pdf Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã kiểm toán ( 8.08 MB ) (186 download) Popular
pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quí 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 ( 503 KB ) (163 download) Popular
pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020 ( 12.37 MB ) (196 download) Popular
pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 ( 11.56 MB ) (232 download) Popular
pdf Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2020) ( 5.45 MB ) (212 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan ( 639 KB ) (175 download) Popular
pdf Quyết định của HĐQT về việc giải thể Công ty con (Dược phẩm Mê Kông) ( 352 KB ) (169 download) Popular
pdf Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 ( 214 KB ) (164 download) Popular
pdf Biên bản họp Ban kiểm soát về việc Bầu trưởng Ban kiểm soát ( 351 KB ) (193 download) Popular
pdf CBTT - Tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( 499 KB ) (356 download) Popular
pdf Về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ( 246 KB ) (214 download) Popular
pdf Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh ( 254 KB ) (264 download) Popular