Toggle Tiêu đề Ngày
pdf CBTT Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ 21 ngày 24/05/2021 ( 2.10 MB ) (76 download)
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc ( 767 KB ) (98 download)
pdf Công văn công bố thông tin về thông báo quyết định khởi tố ( 596 KB ) (213 download) Popular
pdf Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2021 so với quý 1 năm 2020 ( 330 KB ) (100 download) Popular
pdf Báo cáo tài hính riêng Quý 1 năm 2021 ( 13.26 MB ) (140 download) Popular
pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021 ( 12.93 MB ) (148 download) Popular
pdf Báo cáo thường niên năm 2020 ( 19.03 MB ) (251 download) Popular
pdf Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty ( 75 KB ) (131 download) Popular
pdf Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019 ( 342 KB ) (148 download) Popular
pdf Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 ( 10.20 MB ) (184 download) Popular
pdf Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 ( 13.94 MB ) (217 download) Popular
pdf CBTT - Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( 496 KB ) (205 download) Popular
pdf Về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ( 240 KB ) (135 download) Popular
pdf CBTT- Thư từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ( 305 KB ) (109 download) Popular
pdf Nghị quyết v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( 311 KB ) (152 download) Popular
pdf Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 ( 6.40 MB ) (221 download) Popular
pdf Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 ( 779 KB ) (169 download) Popular
pdf Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2020 ( 13.36 MB ) (207 download) Popular
pdf Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020 ( 12.22 MB ) (212 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất ( 404 KB ) (201 download) Popular
//