Toggle Tiêu đề Ngày
pdf 20210922 - DCL - CBTT Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 ( 2.03 MB ) (24 download) New
pdf UBCKNN- Chấp thuận báo cáo kết quả phát hành ESOP DCL -210913 ( 276 KB ) (40 download)
pdf 20210908 - DCL - CBTT Thay doi so luong co phieu co quyen bieu quyet ( 684 KB ) (41 download)
pdf 20210908 - DCL - Bao cao ket qua phat hanh co phieu ESOP ( 608 KB ) (47 download)
pdf 20210908 - DCL - Nghi quyet HĐQT thong qua ket qua phat hanh ESOP ( 1015 KB ) (36 download)
pdf 20210908 - DCL - Cong bo lai Nghi quyet HĐQT so 17 ngay 07-9-2021 ( 1.45 MB ) (27 download)
pdf 20210907 - DCL - NQ HĐQT thong qua mot so noi dung thuoc tham quyen (CP ESOP) ( 893 KB ) (48 download)
pdf 20210825 - DCL - BCTC HOP NHAT BAN NIEN 2021 DA SOAT XET ( 12.26 MB ) (111 download) Popular
pdf 20210825 - DCL - BCTC RIENG BAN NIEN 2021 DA SOAT XET ( 10.90 MB ) (60 download)
pdf 20210825 - DCL - CV GIAI TRINH BIEN DONG LNST BAN NIEN 2021 ( 527 KB ) (87 download)
pdf 20210820 - DCL - THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP ( 1.03 MB ) (66 download)
pdf 20210820 - DCL - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN MUA CP ESOP ( 455 KB ) (68 download)
pdf 20210816 - DCL - CBTT Đơn từ nhiệm của TV HĐQT ( 949 KB ) (73 download)
pdf 20210809 - DCL - CBTT kết quả mua lại trái phiếu trước hạn ( 456 KB ) (74 download)
pdf 20210730 - DCL - CV GIAI TRINH BIEN DONG LOI NHUAN Q2-2021 ( 622 KB ) (143 download) Popular
pdf 20210730 - DCL - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Q2-2021 ( 12.50 MB ) (223 download) Popular
pdf 20210730 - DCL - BAO CAO TAI CHINH RIENG Q2-2021 ( 12.80 MB ) (134 download) Popular
pdf 20210727 - DCL - Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 ( 7.12 MB ) (162 download) Popular
pdf 20210720-DCL Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trái phiếu trước hạn ( 1010 KB ) (120 download) Popular
pdf 20210720-DCL Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, ông Trịnh Quốc Khánh ( 1010 KB ) (116 download) Popular
//